Stichting Senioren Actief Bemmel, hierna te noemen de stichting, verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting. De stichting streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meest recente versie: April 2024


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor onze stichting. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

Van wie verwerkt de stichting persoonsgegevens?
De stichting verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Deelnemers aan cursussen en/of activiteiten en vrijwilligers van de stichting;
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De stichting verwerkt persoonsgegevens in een deelnemeradministratiesysteem, t.w. Poldersoft.

Waarvoor verwerkt de stichting persoonsgegevens?
Om deel te kunnen nemen aan een activiteit en/of cursus bij de stichting, aan de slag te gaan als vrijwilliger of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.
Wij willen deelnemers zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam, adresgegevens en telefoonnummer gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het deelnemerschap gerelateerde zaken, zoals het uitnodigingen voor activiteiten etc. Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals uitnodigingen, facturen, nieuwsbrieven of voor online onderzoeken.

Verwerkt de stichting bijzondere persoonsgegevens?
Nee, de stichting verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke- of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze stichting: deelname aan activiteiten en/of cursussen. De stichting draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat de stichting met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen de stichting kan degene die belast is met de deelnemeradministratie (de secretaris/deelnemeradministratie) de deelnemergegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Bestuursleden of andere vrijwilligers kunnen de gegevens inzien (NIET WIJZIGEN) als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie/taak.
De autorisatiestructuur binnen de deelnemeradministratie (programma Poldersoft) is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de deelnemeradministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.
Een overzicht van de functies die uit hoofde van hun functie/taak de gegevens kunnen inzien (of op een andere manier gegevens nodig hebben voor het functioneren van de stichting) is als bijlage bij dit privacystatement opgenomen.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
De stichting wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de deelnemeradministratie).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het deelnemerschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het deelnemerschap bewaard om statistische informatie zoals deelnemeraantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Website
Iedereen kan deze website vrij bezoeken. Er wordt geen info over het surfgedrag e.d. van de bezoekers opgeslagen. De stichting gebruikt de website alleen maar om deelnemers van informatie te voorzien.

Foto’s op website
Bij activiteiten die wij organiseren voor deelnemers worden regelmatig foto’s gemaakt. Wij gaan er van uit dat u daartegen geen bezwaar heeft en wij vragen u ons nadrukkelijk te melden als u dit niet wil.
Een aantal van de foto’s plaatsen wij als promotiemateriaal op de website. Wij gaan er van uit dat u daartegen geen bezwaar heeft en vragen u ons nadrukkelijk te melden als u dat niet wil.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Kan ik zien welke gegevens de stichting van mij verwerkt?
Elke deelnemer heeft recht op inzage in de deelnemergegevens die de stichting verwerkt. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting kunt u terecht bij de secretaris/deelnemeradministratie.

Wijzigingen privacybeleid
De stichting streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.
Op de website van de stichting is altijd het meest recente statement beschikbaar.

Bijlage:
Overzicht van de functies, die uit hoofde van hun functie/taak rechten hebben voor het deelnemeradministratiesysteem Poldersoft of op een andere wijze persoonsgegevens van secretaris/deelnemeradministratie van Poldersoft ontvangen. Dit met het doel het intern functioneren van de Stichting Senioren Actief Bemmel als stichting mogelijk te maken.

secretaris/deelnemeradministratie in Poldersoft:
- deelnemergegevens inzien en bewerken: alle rechten

penningmeester in Poldersoft:
- deelnemergegevens inzien: beperkte rechten
- financieel beheer en gegevens inzien en bewerken: alle rechten

voorzitter in Poldersoft:
- deelnemergegevens inzien: beperkte rechten

coördinatoren in Poldersoft:
- deelnemergegevens inzien: beperkte rechten


privacy-statement-sab-2024-04-14